XXL Carwash – Alphen aan den Rijn

XXL Carwash Logo (transparant)
XXL Carwash Muiden is geen onderdeel meer van XXL Carwash Alphen a/d Rijn. Meer informatie? Bezoek Claro Carwash.

Algemene voorwaarden

Algemeen

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van cliënten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de cliënt wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door XXL Carwash schriftelijk bevestigd.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

– XXL Carwash: onderneming of deel van onderneming welke zich bedrijfsmatig bezighoudt met dienstverlening op het gebied van (mechanisch) reiniging van motorvoertuigen.
– cliënt: degene die, handelend voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, gebruik maakt van de diensten van XXL Carwash.

1. Uitleg gebruik

Cliënt dient zich voorafgaand aan het gebruik van de autowasinstallatie te informeren over het juiste gebruik ervan.

2. Instructies

Cliënt dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden en bijbehorende lichtsignalen en dient de aanwijzingen op te volgen die door een medewerker van XXL Carwash mondeling of door gebaren worden gegeven.

3. Geschiktheid van het voertuig; bijzonderheden

Het voertuig van cliënt is alleen geschikt voor de autowasinstallatie als het voldoet aan de volgende eisen:

– het voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie; slechts indien uitdrukkelijk door XXL Carwash is aangegeven dat de autowasinstallatie tevens geschikt is voor bijvoorbeeld gebruik door voertuigen met meer of minder dan vier wielen kan van het voorgaande worden afgeweken;

– de aangegeven maximum-afmetingen (hoogte, breedte, lengte) mogen niet worden overschreden;

– het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die door de autowasinstallatie losgerukt kunnen worden. Onderdelen die los kunnen zitten en/of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels, sierstrippen, siervelgen of wieldoppen, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers, ruiten- en koplampwissers; ook niet- originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen los zitten. Door slijtage, kleine schaden, ouderdom etc. kunnen onderdelen die vast lijken te zitten toch loszitten.

Cliënt dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel een medewerker van XXL Carwash om advies te vragen. Cliënt dient bijzonderheden voorafgaand aan de wasbehandeling bij een medewerker van XXL Carwash te melden.

4. Wasresultaat

Bij extreme vervuiling is XXL Carwash gerechtigd meerkosten in rekening te brengen. Bij een normaal vervuilde auto mag cliënt verwachten dat het in wateroplosbaar vuil wordt verwijderd. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid bepaalde vervuiling te verwijderen. Cliënt kan er niet op rekenen dat vet, teer, krassen etc. worden verwijderd.

5. Klachten

In geval van een klacht of indien het wasresultaat niet is zoals cliënt (gezien het bovenstaande) redelijkerwijs mocht verwachten, dient cliënt een medewerker van XXL Carwash aan te spreken, zonder het voertuig in de rij voor de autowasinstallatie te plaatsen. Wordt de klacht aangaande het wasresultaat door XXL Carwash gegrond verklaard, dan heeft cliënt recht op éénmaal opnieuw wassen volgens het door XXL Carwash te kiezen programma.

6. Schade

XXL Carwash is aansprakelijk voor schade die ontstaat door fouten van haar medewerkers, gebruik van ongeschikte (was)middelen of gebreken van de installatie. Er geldt echter een maximum van € 4.500,-, behoudens opzet of grove schuld.

Cliënt is aansprakelijk voor schade bij zichzelf, bij XXL Carwash of bij andere gebruikers, ontstaan doordat cliënt de instructies niet opvolgt of een ongeschikt voertuig laat wassen.

Het is cliënt uitdrukkelijk verboden om tijdens het wasproces uit te stappen en/of ramen en deuren te openen.

In geval van overmacht is XXL Carwash niet aansprakelijk voor (in)directe schade. Onder overmacht wordt ten minste (maar niet uitputtend) verstaan:

– schade t.g.v. het gegeven dat een cliënt instructies niet opvolgt en/of de installatie onjuist gebruikt of een ongeschikt voertuig laat wassen, onder verwijzing van artikel 1, 2 en 3.

Schade, waardoor cliënt meent dat XXL Carwash aansprakelijk is, dienen voor het verlaten van het bedrijfsterrein of uiterlijk binnen een termijn van 24 uur aan een medewerker van XXL Carwash te worden gemeld. XXL Carwash honoreert bij vermeende aansprakelijkheid van XXL Carwash geen verzoeken tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd door een derde, voor zover deze werkzaamheden zijn verricht zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van XXL Carwash. Indien cliënt van mening is dat XXL Carwash aansprakelijk is, kan hij zich (na zich eerst tot XXL Carwash te hebben gericht) – desgewenst – contact opnemen met een onafhankelijk schade expertise bureau (zoals DEKRA) die zich over de kwestie kunnen buigen.

Partijen kunnen vervolgens, op kosten van ongelijk, aan één der experts een oordeel vragen over de oorzaak van het vermeende schadebeeld en over de vermeende aansprakelijkheid van XXL Carwash. Partijen volgen de conclusie uit deze schaderapportage op, tenzij de meest gerede partij binnen twee maanden -op eigen kosten- een contra expertise heeft laten uitvoeren, dat de conclusies uit het eerdere expertise rapport (grotendeels) niet onderschrijft. In dat geval zal er -wederom op kosten van ongelijk- een derde rapport worden opgesteld, door een expert die de beiden experts samen hebben aangewezen.

Dit rapport zal bindend zijn, tenzij de meest gerede partij binnen twee maanden na overlegging van het derde rapport naar de rechter is gegaan, om daar een oordeel over de vermeende aansprakelijkheid van XXL Carwash te vragen.

7. Weigeren van klanten

XXL Carwash kan een cliënt weigeren als diens voertuig voor de autowasinstallatie ongeschikt is of als daarvoor een andere redelijke grond bestaat.

8. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de cliënt die worden vermeld op enig formulier worden door XXL Carwash verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)/AVG. Aan de hand van deze verwerking kan XXL Carwash: de overeenkomst uitvoeren en zijn verplichtingen jegens de cliënt nakomen, de cliënt een optimale service verlenen, hem tijdig voorzien van actuele was informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp/AVG ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door cliënt bij XXL Carwash aan te tekenen verzet gehonoreerd.

9. De betaling

– De schulden van cliënt aan XXL Carwash zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door XXL Carwash aangegeven IBAN op het tijdstip van levering.

– Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is XXL Carwash gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente voor handelstransacties vermeerderd met 2% in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door XXL Carwash uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van cliënt tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.

– Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand. Cliënt is dan de wettelijke rente voor handelstransacties vermeerderd met 2% verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt vanaf twee weken.

– Indien cliënt na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is XXL Carwash gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die XXL Carwash in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij cliënt aannemelijk maakt dat de XXL Carwash minder schade lijdt.

WIN WIN WIN!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en maak kans op € 100 tegoed!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en maak kans op € 100 tegoed!